Här finns hjälp

Här hittar du organisationer och myndigheter som kan erbjuda hjälp och stöd i din situation.

Pil för att komma till nästa sida

Resurscentrum mot
Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck bygger på starkt patriarkala och heteronormativa föreställningar. Centralt för hedersrelaterat våld och förtryck är främst dess kollektiva uttryck.

Kollektiv kontroll

Hedersrelaterat våld och förtryck är kollektivt utövat eller sanktionerat. Kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central, och kännetecknas bland annat av att individens rättigheter och intressen anses vara underordnade familjens. Det är exempelvis inte individen själv som väljer sin partner, då det är en angelägenhet för familjen eller ett större kollektiv.

Familjens anseende och status är beroende av flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Det innebär att rykten kan räcka för att en familj ska anses förlora sin heder. Det kan också medföra att flickor och kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp inte vågar berätta om det, och att de skuldbeläggs om det kommer fram.

Föreställningen om att mäns och familjers heder beror på kvinnors och flickors sexuella beteende hör också samman med förekomsten av barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb, oskuldsnorm, giftermål och skilsmässa. I sin yttersta form resulterar hedersnormer i hot om våld och våld, inklusive dödligt våld.

Våldet och förtrycket drabbar dock inte endast flickor och kvinnor utan även pojkar och män, och både män och kvinnor kan vara förövare. Ibland är en och samma person både utsatt och förövare, inte minst när det gäller pojkar och unga män. Det kan finnas ett stort antal förövare, så som familjemedlemmar, släktingar eller andra med samma bakgrund. Det grövsta våldet är ofta välplanerat och både kvinnor och män kan utsättas. Hbtq-personer riskerar att bli särskilt utsatta på grund av att deras sexuella läggning inte accepteras.

Läs mer om HBTQ och heder Pil för att komma till nästa sida

Är du eller någon annan i en nödsituation? Ring nödnumret 112

Mänskliga rättigheter

Hedersrelaterat våld och förtryck är inte sällan brott mot de mänskliga rättigheterna och svensk lag.

Pil för att komma till nästa sida