Lämna

Du har rätt till ett liv utan våld. Alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och förutsättningar till kroppslig integritet.

Pil för att komma till nästa sida

Sluta

Det är du som utövare som är ansvarig för att våldet ska upphöra. Det finns hjälp att få för att förändra ditt beteende.

Pil för att komma till nästa sida

Hjälpa

Du som närstående har en viktig roll när det gäller att bidra till att våldet upphör. Att våga ställa frågan kan rädda liv.

Pil för att komma till nästa sida

Projekt Resurscentrum mot
Hedersrelaterat våld och förtryck

I Västernorrland pågår sedan 1 juli 2021 ett projekt att utreda förutsättningarna för en myndighetsgemensam samverkan kring hedersrelaterat våld och förtryck, i form av ett Resurscentrum. Projektet bygger på samverkan mellan Kommunerna, Regionen, Polisen och Åklagarmyndigheten och finansieras av Nationellt Centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland. En målsättning är att utveckla samverkan i ärenden gällande hedersrelaterat våld och förtryck, barn- och tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor som inkluderar länsgemensamma rutiner och former för samråd och konsultation. Arbetet samlas på en digital plattform (Västernorrland mot våld) och kommer att ge stöd till yrkesverksamma i deras dagliga arbete från upptäckt, utredning till adekvat skydd och stöd. 

Ett av projektmålen är att skapa en pilotverksamhet (fortsättningsvis kallat RCH-pilot) som syftar till att på sikt utvecklas till en ordinarie verksamhet. Existerande och upparbetade insatser kommer genom en tydligare samverkan att stärka både pilotverksamheten med fokus på HRV, samt framtida Resurscentrum Västernorrland mot våld.

För ett Västernorrland fritt från våld.