Samverkan

I Västernorrland har berörda myndigheter tillsammans utarbetat en strategi för länets gemensamma insatser mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den omfattar alla uttryck av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation såväl kvinnors som mäns våld, våld i hbtq-relationer, hedersrelaterat våld, könsstympning samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Barn som själva är utsatta, bevittnar eller på annat sätt upplever våld mot närstående inkluderas också.

Målet med det länsgemensamma arbetet är att våldsutsatta vuxna och barn och utövare av våld uppmärksammas och att de får tillgång till samhällets skydd- och stödinsatser genom strukturerad samverkan. Barnperspektivet ska genomsyra allt arbete med mäns våld mot kvinnor. Arbetet ska präglas av rättssäkerhet.

Strategin ska ange riktning för kommuner, region, polismyndighet, åklagarmyndighet, kriminalvård och migrationsverket i Västernorrlands län för att säkerställa god kvalitet och strukturerad samverkan i ett långsiktigt och hållbart arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det länsgemensamma arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer följs upp årligen vilket samordnas av länsstyrelsen Västernorrland.

Share This