Här finns hjälp

Här hittar du organisationer och myndigheter som kan erbjuda hjälp och stöd i din situation.

Pil för att komma till nästa sida

Prostitution och Människohandel

Prostitution och människohandel innebär handeln med människor och är en av de allvarligaste formerna av mäns våld mot kvinnor och en del av organiserad brottslighet.

Det innebär ett cyniskt utnyttjande av människor och utgör en allvarlig kränkning mot de mänskliga rättigheterna. Det som främst upprätthåller både prostitution och människohandel för sexuella ändamål är efterfrågan. Ett demokratiskt samhälle där alla människors lika värde gäller, är inte förenligt med att någon tar sig rätten att köpa en annan människas kropp – oavsett om det sker så kallat ”frivilligt” Det är olagligt att köpa sex men inte att sälja sex, och detta beror på Regeringens och Riksdagens uppfattning är att fokus bör vara på den som köper sex eftersom denna person utför en kriminell handling. Inte den som säljer sex, eftersom denna person ses som ett brottsoffer.

Enligt den nya sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft i Sverige den 1 juli 2018 kan en gärningsperson som köper sexuella tjänster även dömas för våldtäkt, sexuellt övergrepp eller oaktsamma former av dessa brott, om gärningspersonen hade vetskap eller insikt om, eller var grovt oaktsam, gällande att målsägandens deltagande inte var frivilligt. Ersättningen kan vara pengar, men även varor eller tjänster som alkohol, boende, presenter eller resor. Här ingår även så kallad sugardating.

Människohandel för sexuella ändamål har beskrivits som en form av slaveri. De brottsutsatta är vanligen kvinnor och flickor. Brist på sociala eller ekonomiska möjligheter kan bidra till att en kvinna eller flicka utsätts för människohandel. Hon kan till exempel komma från en fattig bakgrund i ett land där kvinnors och flickors rättigheter är begränsade, eller där det sociala skyddsnätet inte fungerar.

Flera maktordningar kopplade till kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomisk situation har betydelse för varför människor utnyttjas i människohandel.

Enligt FN utgör människohandel för olika ändamål, världens tredje största brottsliga verksamhet globalt, näst efter narkotika- och vapenhandel. I Sveriges är dessa frågor en viktig del av jämställdhetspolitiken och målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Människohandel innebär att gärningspersoner, genom falska löften eller direkta hot, rekryterar och förflyttar människor för att utnyttja dem. För barn krävs inget vilseledande eller hot för att det ska vara människohandel. Ofta sker människohandel över landsgränser, men det kan även ske inom Sverige. Människohandel kränker den drabbades rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp. Miljontals människor i världen utsätts för människohandel varje år och omkring en tredjedel av dessa är barn.

Sexuell exploatering

Detta är ett samlingsbegrepp för olika former av sexuella övergrepp där någon form av ersättning givits till den utsatta. Förutom fysiska sexuella övergrepp kan de även ske via nätet.

När det gäller barn är det viktigt att klargöra att ett barn aldrig kan samtycka till prostitution. För barn under 18 år ses det alltid som ett sexuellt övergrepp. Om någon form av ersättning har getts vid övergreppet talar man om ”sexuell exploatering”. Det kan handla om våldtäkt mot barn eller att utnyttja barn genom köp av sexuell handling. Det kan även vara sexuella övergrepp som sänds eller sprids digitalt.

Sexuell exploatering kan ske både online och offline. De barn som utsätts kan befinna sig både i Sverige och utomlands. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att skyddas mot alla former av våld, sexuella övergrepp och människohandel. Sexuell exploatering är därför ett allvarligt brott mot barns rättigheter.

Erbjuda skydd och stöd till utsatta samt förebygga efterfrågan

Arbetet med dessa frågor handlar dels om ökad upptäckt och att erbjuda skydd och stöd till utsatta samtidigt som brottsbekämpande åtgärder måste vidtas tillsammans med rättsliga processer.

Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel förekommer därför att det finns en efterfrågan. Så länge det finns en efterfrågan på sexuella tjänster och billig arbetskraft så kommer handeln med människor att fortsätta. Arbetet med dessa frågor behöver därför även innefatta ett förebyggande arbete med fokus på att minska efterfrågan.

Är du eller någon annan i en nödsituation?
Ring nödnumret 112

Du är viktig i arbetet mot människohandel

Personer som utnyttjas söker sällan stöd och skydd från samhället. Vi behöver därför vara många som ser tecken på både efterfrågan och utsatthet. Är du yrkesverksam och har frågor är du välkommen att vända dig till vår stödtelefon 020-390 000.