Lämna

Du har rätt att inte utsättas för våld.

Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt, försummelse, omsorgssvikt eller latent genom exempelvis blickar och kroppsspråk. Det kan även vara hedersrelaterat våld och förtryck och omfatta olika former av begränsningar och tvång. Det kan också handla om sex mot ersättning.

Med nära relation avses både om man har eller har haft en nära relation eller beroendeförhållande till utövaren av våldet.

I Västernorrlands regionala strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation är vår definition av våld:
”Våld är att uppsåtligt bruka eller hota att bruka makt eller fysisk styrka mot en annan människa, med följd eller tämligen sannolik följd att någon dör eller att det uppstår kroppsskada, psykisk skada, skador i den känslomässiga utvecklingen eller funktionsnedsättning”

Det är en grundläggande mänsklig rättighet och alla kvinnor, män, flickor och pojkar har samma rätt och förutsättningar till kroppslig integritet.

Share This